Τα γερασμένα πλοία, μετά την απόσυρσή τους από την εμπορική ναυσιπλοΐα, οδηγούνται σε διαλυτήρια πλοίων. Τα διαλυτήρια πλοίων είναι εγκαταστάσεις όπου τα πλοία διαλύονται και τα υλικά τους ανακυκλώνονται.

Η διαδικασία διάλυσης ενός πλοίου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις και εξοπλισμό. Η διαδικασία ξεκινά με την απομάκρυνση όλων των επικίνδυνων υλικών από το πλοίο, όπως καύσιμα, λιπαντικά και επικίνδυνα απόβλητα. Στη συνέχεια, το πλοίο διαλύεται με διάφορες μεθόδους, όπως η χρήση οξυγόνου, η χρήση φλόγας ή η χρήση μηχανημάτων.

Τα υλικά που ανακυκλώνονται από τα γερασμένα πλοία είναι πολλά και διαφορετικά. Τα πιο κοινά υλικά που ανακυκλώνονται είναι ο χάλυβας, ο χαλκός, ο αλουμίνιο, το αλουμίνιο και το πλαστικό. Τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων, όπως αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές και κατασκευές.

Τα γερασμένα πλοία αποτελούν μια σημαντική πηγή ανακυκλώσιμων υλικών, συνεπώς η ανακύκλωσή τους είναι μια σημαντική διαδικασία που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Βιομηχανιών Διαλύσεως Πλοίων (International Shipbreaking Association), τα περισσότερα διαλυτήρια πλοίων βρίσκονται στην Ασία, ιδιαίτερα στην Ινδία και στο Μπαγκλαντές. Οι χώρες αυτές προσφέρουν χαμηλά κόστη εργασίας και χαμηλότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά την ανακύκλωση των γερασμένων πλοίων στις χώρες αυτές πιο ελκυστική για τους πλοιοκτήτες.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο διαλυτήρια πλοίων, ένα στην Κέρκυρα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, τα διαλυτήρια αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να διαλύσουν μεγάλα εμπορικά πλοία.

Η ανακύκλωση των γερασμένων πλοίων είναι μια βιώσιμη διαδικασία που έχει πολλά οφέλη. Βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα γερασμένα πλοία να διαλύονται με τρόπο περιβαλλοντικά ορθό διότι η χρήση επικίνδυνων μεθόδων διάλυσης, μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ρύπανση.